top of page

Empower
Growth

customcolor_logo_customcolor_background.png
Afbeelding5.jpg

Werkwijze & Contact

Individuele coaching, begeleiding en advisering vindt online plaats en in onderling overleg op een locatie in de regio Utrecht of werklocatie van de Coachee. Ik werk met een uurtarief. Teamcoaching vindt plaats op de werklocatie.

----------------------------

Wil jij een nieuwjaarsklim aangaan met je persoonlijke ontwikkeling en een frisse boost in 2024? Ik help je graag.

----------------------

-

Coaching, begeleiding of een adviesopdracht voor een team is maatwerk. Prijs op aanvraag.

Mocht je interesse of vragen hebben, vul dan het formulier in of stuur een mail naar montagnebusinesscoaching@gmail.com.

 

Waarom mijn telefoonnummer niet online staat? Ik neem mijn vak serieus en wil niet gespamd worden door vreemden met verkeerde bedoelingen. 

waaro

Ik neem zo snel mogelijk telefonisch contact met je op voor het plannen van een gratis online, fysiek of telefonisch kennismakingsgesprek.

KVK nummer 89064828

Bedankt voor de inzending!

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website montagnebusinesscoaching.nl en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons door een mail te sturen naar montagnebusinesscoaching@gmail.com
Montagne Business Coaching is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 89064828. 

Artikel 1 definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: Montagne Business Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
- Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
- Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten. Het kan gaan om individuele coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
- Coachee: degene die deelneemt aan individuele coaching, begeleiding of advisering, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is. 

Artikel 2 toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen; 
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3 offerte 
1. De door opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend; deze is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij mondeling dan wel schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offerte is gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 
Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn/haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden;
2. De opdrachtnemer zal voor coaching de richtlijnen en gedragsregels die aan het coachingsvak zijn verbonden naar beste inzicht en vermogen naleven;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 6 wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 
Artikel 7 geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;
3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
4. De opdrachtnemer mag de inhoud van de Website en de verkregen schriftelijke informatie niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.
 
Artikel 8 betaling coaching en overige diensten
1. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen;
3. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.


Artikel 9 incassokosten
1. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt;
2. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan;
3. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 75,00 euro voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 10 aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 11 annulering / (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst voor coaching, begeleiding of adviesopdracht
1. Bij annulering van individuele coaching of begeleiding tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 80% van het uurtarief in rekening gebracht;
2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden de individuele coaching, begeleiding of adviesopdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren;

3. De opdrachtgever voor individuele coaching, begeleiding of adviesopdracht heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een individuele coaching, begeleiding of advisering te annuleren per brief;
4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de individuele coaching, begeleiding of adviesopdracht kosteloos geschieden. Bij annulering van de individuele coaching of begeleiding tot uiterlijk 2 weken wordt 50% van het uurtarief van de eerste afspraak in rekening gebracht. Bij annulering van een adviesopdracht tot uiterlijk 2 weken wordt 50% van de adviesopdracht in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur van de adviesopdracht wordt de volledige adviesopdracht in rekening gebracht;
5. Bij een coachingstraject is opzegging mogelijk middels mondelinge afstemming en rechtsgeldige reden, uiterlijk vooraanvang van het de coachingsgesprek. De reeds gemaakt kosten zullen dan in mindering worden gebracht op de terugbetaling aan de opdrachtnemer.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde coaching, begeleiding of advisering worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12 persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en opgeslagen en verwerkt worden conform de AVG.

Artikel 13 geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is. Privacy verklaring

 

Montagne Business Coaching is werkzaam als coach en adviseur en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

• Plannen, voorbereiden en uitvoeren van de coaching, begeleiding en adviesopdrachten in het kader van de dienstverlening, waaronder coaching en begeleiding van individuele cliënten en adviesopdrachten bij organisaties;

• het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening;

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• verzenden en innen van facturen;

• het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden;

• verwijzing naar andere deskundigen;

• voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

• het toesturen van een (digitale) nieuwbrief;

• marketing- en communicatieactiviteiten.

 

Montagne Business Coaching verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

• contactgegevens Coachee (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, functie, werkzaamheden), indien van toepassing werkgegevens;

• contactgegevens organisatie (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);

• informatie ten behoeve van declaraties en urenregistratie;

• informatie over jouw persoonlijke en professionele situatie en achtergrond die wij van belang achten voor professionele begeleiding;

• informatie over gedrag van bezoekers op mijn website.

 

Grondslag verwerking

Montagne Business Coaching verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

• wettelijke verplichting;

• uitvoering van een overeenkomst;

• verkregen toestemming van betrokkene(n);  

• gerechtvaardigd belang.

 

Gegevens delen met derden

Montagne Business Coaching zal uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de in deze verklaring genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Montagne Business Coaching zoals een IT-leverancier of belastingadviseur.

 

Daarnaast kan Montagne Business Coaching persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Montagne Business Coaching uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Montagne Business Coaching ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Beveiliging

Montagne Business Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Montagne Business Coaching gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn

Montagne Business Coaching bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist waarbij als richtlijn zal gelden een bewaartermijn van twee jaar na het einde van de werkzaamheden.

 

Privacyrechten

Graag wijzen wij u op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens:

• recht op inzage van uw gegevens;

• recht op rectificatie van uw gegevens;

• recht op beperking van de verwerking;

• recht op verwijdering van uw gegevens;

• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens;

• recht op verwijdering van uw gegevens;

• recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

 

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Montagne Business Coaching aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Montagne Business Coaching, montagnebusinesscoaching@gmail.com

 

Website

Montagne Business Coaching houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Montagne Business Coaching verkocht aan derden.

Onze website bevat een contactformulier. Indien u daarop uw gegevens invult, zullen wij die verwerken met als doel contact met u op te nemen en een (eerste) afspraak (als kennismaking) te plannen. Montagne Business Coaching maakt op haar website geen gebruik van eigen cookies. Cookies van derden partijen zoals Google Analytics is niet te vermijden.

 

Wijziging

Montagne Business Coaching heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring staat op de website van Montagne Business Coaching.

 

Klachtenregeling

De NVNLP gedragscode voor coaches is van toepassing op alle coaching en begeleiding. Mocht je ontevreden zijn hoor ik dit graag zo snel mogelijk om het op te lossen. Mocht dat niet tot een oplossing leiden kun je een klacht indienen bij het NVNLP.

bottom of page